Klortab KT -9000 7 GRAM x 400 TABLET

  • Klortab KT -9000 7 GRAM x 400 TABLET

Klortab KT -9000 7 GRAM x 400 TABLET

KLOR VE SU SANİTASYONU

SAĞLIKLI SU

Su: yaşamsal vücut olaylarının sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir maddedir.
Sağlıklı Su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen (temiz olan) ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren su.
 

SU VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: Sağlıksız sular dört farklı şekilde hastalığa sebep olabilir.

Sudan kaynaklanan hastalıklar.
Su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar
Suda yaşayan canlılarla bulaşan hastalıklar
Su ile bağlantılı vektörlerle yayılan hastalıklar

İSHALLER:
İnsan ve hayvan dışkısı ile kirlenen sularda bol mikroorganizma bulunur.
Dışkı ile kirlenen sularda hastaların ya da taşıyıcıların bağırsaklarındaki hastalık yapıcı mikroorganizmalar suya karışır ve su bir enfeksiyon kaynağı olarak karşımıza çıkar.
Sularla bulaşan enfeksiyöz ishaller, dünyadaki tüm ölüm nedenleri içinde 2. sırada yer almaktadır.
Sadece ABD’deki ishalli hastaların yıllık tıbbi bakım ve iş gücü kayıplarının maliyeti 6 milyar $’ı bulmaktadır.

İçme ve kullanma suları kaynaktan dağıtım noktalarına kadar bir bütün olarak görülmelidir. Kaynak suyu kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik özellikleri bakımından özellikleri bakımından içme ve kullanma suyuna uygun olmalıdır. Su kaynak ve havzalarının kirlenmelere karşı konulması ve emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Mezarlık, arıtma tesisleri, foseptik gibi kirlenme odaklarından uygun uzaklıkta olmalıdır. Deniz, göl ve sel sularının ulaşabileceği yerlerde bulunmamalıdır. Kaynağın debisi en düşük zamanda bile ihtiyacı karşılayabilecek yeterliğe sahip olmalıdır.

Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların görmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı tedbir alınmalıdır. Su depo iç yüzeyleri suyun niteliğini bozmayacak malzemeden olmalıdır. Havalandırma bacaları olmalı ve havalandırma baca muhafazaları bulunmalıdır. Su tahliye sistemi kurulmalı, numune almak için bir musluk ile teçhiz edilmeli ve açılan pencerelere sinek teli takılmalıdır.

SULARIN DEZENFEKSİYON VE ARITILMASI:
Klorlamada kullanılan klor bileşikleri TS EN 900 standardına uygun olmalıdır.
İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe göre sulardaki bakiye klor miktarı en fazla 0,5mg/lt (ppm) olmalıdır.
• KLORLU BİLEŞİKLERİN MUHAFAZASI
Klorlu bileşikler mutlaka ışıktan, rutubetten, ısıdan korunmalı ve ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.


KLORLA SU DEZENFEKSİYONUNDA UYGUN KLORLAMA YAPILMASI İÇİN

Yeterli dozda klor verilmelidir.

Klor ile su temas süresi en az 30 dakika olmalıdır.

Su Sanitasyonunda ulaşılması gereken hedefler: toplumun yeterli ve temiz içme suyuna kavuşması, suların bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal kirliliğinin önlenmesi, açıkta akan dere, nehir, göl vb. ile yüzme havuzlarının kirlenmesinin önlenmesi, su ile temas sonucunda kontamine olan gıda tüketiminin engellenmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi, kirli su kullanımının önlenmesi, kanalizasyon sisteminin iyileştirilmesi.

Suyun güvenliği açısından en büyük tehlike dışkıyla kontaminasyonudur. Normalde 100ml.de fekal koliform olmamalıdır. Su merkezi olarak dezenfekte edilmelidir. Suyun mikrobiyolojik güvenliği için *pH, * Serbest klor, * fekal koliform ve turbidity testleri yapılmalıdır. Sudaki turbidity ve pH yükseldikçe klorlama düzeyi ve bekleme süresi artırılmalıdır. Su borularının dezenfeksiyonu için şebekeye 100mg/lt (ppm) oranında klor verilir, 1 saat beklenir. Bu su kullanılmaz, boşa akıtılır.


KLORTAB KALSİYUM HİPOKLORİT İÇME SUYU DEZENFEKSİYON TABLETLERİ
% 65 - 70 (7 GRAM TABLET)

TANIMLAMA
Klortab Kalsiyum Hipoklorit İçme Suyu Dezenfeksiyon Tabletleri kuru, beyaz tabletlerdir. Su içinde eridiği zaman bakteri, alg, fungi ve diğer mikroorganizmaların klorinasyon vasıtasıyla yok edilmesi kullanılan genel bir dezenfektandır. Klorinasyon içme suyu dezenfeksiyonu ve çeşitli gıda işlemlerinin sanitizasyonunda ticari, kurumsal ve yerel uygulamalar için tanınmış ve geniş ölçüde kabul edilmiş standart bir metottur.

Solüsyon hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Bireysel veya tonajlı suların dezenfeksiyonu için kullanılacak tablet çeşidi bir dozajlama cihazı ile veya taşıyıcının içerisine atılarak dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Klortab Kalsiyum Hipoklorit tabletlerinin üretiminde kullanılan kalsiyum hipoklorit % 65 – 70 elde edilebilir klor içermektedir ve belirtildiği gibi kullanılmaktadır.

Kalsiyum Hipoklorit ekonomiktir. Kalsiyum Hipoklorit boşa harcanan bir iş değildir ve ayrıntılı herhangi bir ekipman gerektirmemektedir. Temiz, kuru, sıkıca kapatılmış taşıyıcılarda, serin ve kuru yerlerde kimyasal olarak stabil kalan ve uzun süreli kullanımlarda bile yüksek bir elde edilebilir klor muhafaza eden bir özelliğe sahiptir.